Slussen och demokratin Skriv ut Skicka sidan
Av Bernt Lindgren   

Vi kräver att politikerna kommer


Fullsatt på Medborgarhuset när

experternas Slussenrapport diskuterades


Expertgruppens rapport om Slussen diskuterasPolitikerna i Stadshuset var igår kväll inbjudna att diskutera rapporten som Expertgruppen för Slussen
lämnade nyligen. Ljunglöfska salen på Medborgarhuset var full av förväntansfulla medborgare, men de flesta politiker kom inte. På plats fanns dock medlemmar i miljöpartiet och vänsterpartiet och delgav kloka synpunkter. Mötet enades om att kräva att politikerna kommer nästa gång.

Det var Föreningen Södermalm, Gamla Stan Sällskapet, Hembygdsföreningen Gamla Stan, Hyresgästföreningen Södermalm och Södermalmsparkernas Vänner som stod som arrangörer, en bred gräsrotsrörelse som kommunen har all anledning att lyssna till.

När Sten Nordin var finansborgarråd brukade moderaterna utebli från möten om Slussen. Ska nu socialdemokraterna göra detsamma?

Det vore så dumt. S, tillsammans med MP och V röstade mot Nya Slussen. Före valet lovade man att genomlysa frågan noga, därför tillsattes expertgruppen. Om Karin Wanngård (S) har tankar på att sopa Stockholms största stadsbyggnadsfråga i vår tid  under mattan genom att tolka expertgruppens rapport som grönt ljus för Nordins Nya Slussen så gör hon ett misstag som kommer att drabba Stockholm hårt, men också socialdemokraterna. Det är dessutom dumt eftersom det finns en livlig diskussion inom partiet och många av dess medlemmar besitter djupa kunskaper i Slussenfrågan. Inte minst Södersossarna som själva ordnat många möten och cirklar.

Ju mer man läser rapporten ju mer framtonar allvarlig kritik av Nya Slussen, ofta uttryckt i milda ordalag, men mycket saklig. Det visade Tor Edsjö vid en genomgång av rapporten som inledning på mötet (som med ungefär samma innehåll finns ›› här). Talande är citatet från en av experterna som Expertgruppen anlitat, Örjan Larsson, som under rubriken "Projektkostnader/Risker och osäkerhetsfaktorer" skriver om genomförandebeslutet 2010: "Någon fördjupad riskanalys och värdering har inte dokumenterats" och "Då projektet vid den här tidpunkten är ett omoget projekt, som närmast befinner sig på skisstadiet, är ytterst komplext och med stor riskexponering borde ett schablonmässigt riskpåslag i detta skede ligga på 40-50%, detta utan att beakta eventuella finansieringsrisker".

Trots politikernas frånvaro sjöd den fullsatta salen på Medborgarhuset av energi. Det ena kloka inlägget efter det andra gjordes av mötesdeltagarna, moderatorn Helena Friman räknade till hela 35. Det är levande demokrati. Hela hanteringen av Slussenfrågan lider annars av ett sorgligt demokratiskt underskott. Det var helt logiskt att mötet enades om att kräva att politikerna kommer nästa gång de blir inbjudna.


Expertgruppens rapport om Slussen diskuteras

Cecilia Obermüller (MP) berättade att de tar fasta på expertgruppens krav på att alla de frågor som fortfarande saknar fullgoda svar måste utredas innan kommunfullmäktige på nytt tar beslut om Slussen. Stellan Hamrin (V) påtalade vikten av att politiker och domstolar måste följa lagen. Expertgruppen har konstaterat när det gäller Katarinaterminalen att det finns outredda risker, men i startpromemorian för ny detaljplan (den gamla underkändes av mark- och miljööverdomstolen) utgår man från att inget ska ändras eller utredas vidare. Men lagen föreskriver att alternativa förläggningar måste utredas. Båda höll med om att det är oacceptabelt att kollektivtrafikens framkomlighet försämras i Nya Slussen.

Förutom gestaltning, de vida vyerna, kulturhistoria och mycket annat som Slussen handlar om så är det några saker som träder fram som avgörande inför kommande beslut i fullmäktige.

Ekonomin. Expertgruppen konstaterar att budgeten nu är uppe i 10 miljarder. För fyra år sedan var den runt fyra. Lägger man till expertgruppens åsikt att det s.k risktillägget är för litet så lär vi redan vare uppe i 11 miljarder. 1 miljard är redan förbrukad och bygget har inte ens börjat. Hur var det med Hallandåsen, skulle kosta runt 1 miljard och vara klar på några år, men är fortfarande inte tagen i drift trots att kostnaden är uppe i 11 miljarder. Var slutar Nya Slussen-notan om tio år?

Demokratin. Hanteringen av Slussen-frågan är inget skolexempel på hur demokrati ska fungera. Hoppfullt är däremot att så många medborgare agerar som demokrater.

Expertgruppens rapport om Slussen diskuteras

Kollektivtrafiken. Expertgruppen riktar mycket hård kritik mot säkerheten i Katarinaterminalen och Stadsgårdsledens tunnel. Rapporten visar också att Nya Slussen blir sämre för stadsbussarna, ett erkännande av den kritik som bussförare uttalat under fyra år men aldrig fått besvarad av vare sig projektledning eller politiker. Slussen spelar en nyckelroll för flera busslinjer i innerstaden, och för näringslivets distributionsbilar, utryckningsfordon, taxi och annan yrkestrafik. Det är naturligtvis ekonomiskt vansinne att bygga om under tio år för elva miljarder för att få en sämre lösning. Det är politisk dumdristighet att lova bättre kollektivtrafik och sedan försämra den.

Vattenfrågan. Miljödomen om Mälarens vattenreglering är överklagad till Högsta domstolen.

Riksgrop
En av riksgroparna. Foto: Stockholmskällan

Lägg till detta avstängningar under byggtiden som kommer att skapa kaos och fram träder något som liknar ett haveri. Under 1960- och 70-talen talades om riksgropar. Nu riskerar vi att få ett rikshaveri, ty Slussen är ett riksintresse. För medborgarna blir det ett ekonomiskt haveri och för politikerna ett politiskt haveri.

Men än är vi inte där, det visade gårdagens möte. Än finns tid att överge prestige och rätta till misstag.

Mötet avslutades med att kvällens mötesledare Claes Insulander, tillika skeppsredare, påminde om att Slussen också är en sluss mellan Mälaren och Saltsjön vars funktion kräver att få sina speciella behov tillgodosedda.

______
Uppdaterad: 20150224. I Örjan Larssons beskrivning av Projektkostnader/Risker och osäkerhetsfaktorer i femte stycket framgick inte tidigare att det gäller genomförandebeslutet 2010.