Kommunstyrelsen: Skriv ut Skicka sidan
Av Administrator   

Slussenprojektet ska granskas


På onsdagen beslutade kommunstyrelsen att tillsätta en oberoende expertgrupp som ska granska projekt Nya Slussen. Även bussterminalen, för vilken detaljplanen inte blev godkänd i domstol. Gruppen har fått direktiv i elva punkter att arbete efter. Beslutet öppnar för att Stockholm kan undvika misstaget att bygga Nya Slussen enligt det förslag som Alliansen ställde i november 2011 och som fick majoritet i kommunfullmäktige med endast tre rösters övervikt.

Vilka som kommer att ingå i expertgruppen offentliggörs senare. Gruppen får till sig koppla expertis och ska få stöd i utredningen av berörda förvaltningar.

Resultet ska redovisas senast sista januari nästa år. Då ska många frågor ha funnit svar: funktionaliteten för gång-, cykel- och kollektivtrafik i Nya Slussen, bussterminalens säkerhet, ekonomin, utsikten, möjligheten att renovera dagens Slussen och dess betydelse för trafiksituationen i Stockholm, samt Slussens roll i avbördningen av Mälaren och för beredskap inför havsnivåhöjningen.

Direktiven är sammanfattade i elva punkter. Klicka på Läs mer för att ta del av samtliga frågeställningar expertgruppen kommer att ställas inför.

• Den Nya Slussens och bussterminalens funktionalitet för gång, cykel och kollektivtrafik, inklusive effekten för biltrafiken

• Den Nya Slussens och bussterminalens föreslagna lösningar utifrån säkerhets- och riskaspekter samt kapacitetsbedömningar

• Projektets totalekonomi avseende risker, samt eventuella besparingsmöjligheter och nuvarande avtal angående samfinansieringar

• Det offentliga rummens utformning med avseende på utblickar och siktlinjer, trygghet och säkerhet för gående och cyklister

• Befintliga Slussenanläggningens tekniska status; möjligheten att renovera nuvarande anläggning, risker samt dess relevans i dagens trafiksituation och med dagens prioritering av trafikslag

• Vilka avtal och överenskommelser som ingåtts i form av markanvisningar m.m. och vilka ekonomiska effekter för projektet eventuellt hävande av avtal ger samt hur detta påverkar tidsplanen

• Ekonomiska konsekvenser av ett uteslutande av den planerade kontorsbebyggelsen

• Beslutsunderlag avseende bussterminallösning för Ostsektorn; framtida kapacitetsbehov som en följd av tunnelbaneutbyggnaden till Nacka samt befolkningsökningar och ökad andel kollektivtrafikresenärer

• Granska vad som kan göras inom nu gällande detaljplan med fokus på förbättringar för cykel- och gångtrafik samt nuvarande, befintlig anläggnings planenlighet

• Ekonomiska beräkningar som gjorts för nollalternativet

• Slussens roll i avbördningen av Mälaren samt bedömning och kvalitetssäkring av liggande plans beredskap för havsnivåhöjningen.

» Pdf (106K): Tillsättande av oberoende expertgrupp samt direktiv om att utreda vissa delar av projektet Nya Slussen [PM 2014: RI (Dnr 302-1461/2014)]