Galleria går före kollektivtrafikanterna Skriv ut Skicka sidan
2012-02-24

Terminal i Katarinaberget

Försening av t-banans blå linje till Nacka, långa och krångliga byten och brand- och olycksrisker i bergrum, det är några av konsekvenserna om den föreslagna bussterminalen i Katarinaberget blir verklighet. Det skriver arkitekterna Tor Edsjö och Lennart Klaesson.

Redan idag är det stora problem med trängsel när resenärer från Nacka och Värmdö ska byta till tunnelbana och stadsbussar vid Slussen. Bytespunkten Slussen måste snabbt avlastas med fler direktbusslinjer till city och fler alternativa bytesstationer, t ex i Henriksdal/Sickla med anslutning till både tvärbana och Saltsjöbana.

En ny bussterminal i Katarinaberget kommer att förvärra och permanenta trängseln vid Slussen. De flesta resanden från Nacka och Värmdö har inte Slussen som mål för sin resa. Därför måste trafikplaneringen ses i ett större perspektiv.

En bussterminal i nya stora bergrum djupt nere i Katarinaberget ger långa och krångliga byten, allvarliga risker för mänskor, miljö- & kulturvärden och en ”säck-lösning” som omöjliggör smarta direktbusslinjer. Bergrumslösningen är också mycket kostsam och tar pengarna från en angelägen utbyggnad av T-bana till Nacka.

Galleria går före kollektivtrafikanter…
Det bästa stället för en bussterminal vid Slussen är den plats där den ligger idag. Där är det korta avstånd till t-bana och stadsbussar. Men i planen för Nya Slussen har man placerat en galleria och nya kontorshus där den nuvarande bussterminalen ligger. Man har helt enkelt prioriterat handel och kontor i bästa läget. Då finns bara nya bergrum i Katarinaberget kvar som alternativ placering.

4 – 5 års byggkaos med ”bussflotte”
Planerna för Nya Slussen innebär att man river sydöstra delen först, där bussterminalen nu ligger. Eftersom det tar 4 – 5 år att spränga ut bergrummen för en ny bussterminal måste man ordna ett provisorium under byggtiden. Planerarnas förslag är då att lägga ut en stor ”flotte” i Saltsjön som bussterminal. Detta innebär mycket långa och krångliga byten och helt oacceptabla förhållanden för tusentals resenärer dagligen under många år.

En oflexibel ”säck-lösning”
I förslaget till ny terminal i berget ligger infarten för bussarna från Stadsgårdsleden vid Fotografiska. Där är det tänkt att bussarna ska övergå till vänstertrafik och köra nedför en mycket brant och smal ramp under Saltsjöbanans spår och sedan in i en lång bergtunnel till terminalen.
Denna lösning gör att det bara går att köra in och ut ur terminalen från öster på Stadsgårdsleden. Det går inte att göra en u-sväng där. Därför blir den nya terminalen en säck och en återvändsgränd som inte kan användas för bussar som ska vidare in till stan eller som kommer från stan. Detta förhindrar nya smarta och flexibla busslinjer.

Långa och krångliga byten
Den nya terminalen föreslås placerad 4 meter under havsytan och 18 meter under Katarinavägen. Med en total längd på 300 meter och en total bredd på 100 meter blir det mycket långa och krångliga gångvägar när man ska byta mellan buss, tunnelbana och stadsbuss. Om man ska till t-baneperrongernas södra del ska man först upp för två stycken 9 meter höga rulltrappor sen vidare genom en tunnel och sen ner för 6 meter höga trappor. Alla som byter till stadsbussar kommer ut på en smal gångbana på Katarinavägen, för att sedan passera långa övergångställen för att komma till norrgående hållplatser. Totalt blir gångavstånden 200 – 420 meter (mätt horisontellt). För dem som inte kan eller vill åka rulltrappa väntar köer vid hissar som ska ta dem upp de 18 meterna upp till Katarinavägen eller T-banan.

Brand- och olycksrisker i bergrum
Brandförsvaret har påpekat de stora riskerna med en stor terminal i bergrum djupt nere i Katarinaberget. Trafikföringen nere i terminalen bygger på att ledbussar backar ut från hållplatserna. Risken är stor att de krockar med passerande bussar bakom. Med biogas och andra brandfarliga bränslen finns det alltid risk för brand och explosion. Hur ska tusentals mänskor ta sig ut? Med rökfyllda bergrum, djupt nere i berget och med höga trappor i tunnlarna? Hur går det för dem som inte snabbt kan ta sig upp i trappor?

Störningar under byggtiden 4 – 5 år
360 000 kubikmeter berg ska sprängas ut. Det betyder att 300 lastbilar i veckan i 4 år ska transportera bort all sprängsten. Dessutom måste man hela tiden ”länspumpa” bort allt vatten som finns i berget (som innehåller cancerogena petroleumprodukter mm från bensinstationen). De som bor eller är verksamma på Katarinaberget kommer att störas av sprängningar, buller, vibrationer och byggen av ventilationsanläggningar under flera års tid.
Risk för skador på k-märkta byggnader

Borrning och sprängningar för de nya stora bergrummen orsakar vibrationer och förändrade grundvattennivåer. Det finns stora risker för att byggnader skadas. Inom ”påverkansområdet” finns många k-märkta byggnader, bl a Södra teatern med Kägelbanan och Mosebacketerrassen. Stora delar av bebyggelsen ligger inom ”område för riksintresse för kulturminnesvården”. Även träd och växter påverkas negativt.

Dyra bergrum försenar t-bana
Ännu finns inga kostnadsberäkningar för bussterminalen i berget. Det går helt enkelt inte att beräkna den slutliga kostnaden, eftersom man inte vet hur stora förstärkningsarbeten som krävs i detta berg med omfattande sprickzoner. Tidigare beräkningar visar på minst 2 miljarder - men det kan bli en ny Hallandsås med ännu högre kostnader. Det finns ännu inga avtal mellan staden och landstinget (SL) ... Oavsett vem som betalar kommer en så stor investering att försena en angelägen utbyggnad av tunnelbana till Nacka.

Det finns bättre alternativ
Det finns möjligheter att snabbt förbättra kollektivtrafiken till Nacka och Värmdö. Börja med att förbättra miljön i den nuvarande bussterminalen, med ljuddämpande undertak och glaspartier mellan väntplatser och bussar. Avlasta Slussen med fler smarta direktlinjer, bland annat till city, och med flera alternativa bytesstationer, t ex Henriksdal / Sickla, och med flera och bättre ”Vatten-vägar”.


Tor Edsjö
Lennart Klaesson
Arkitekter SAR/MSA